Informatie

Privacyverklaring

Binnen Psychologiepraktijk Jongerius wordt er zorgvuldig omgegaan met uw gegevens om uw privacy te waarborgen. Als psychologen hebben wij een geheimhoudingsplicht. Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt of bij derden opgevraagd. Wij vragen altijd toestemming aan de gezaghebbende ouder(s) om met uw kind of derden te spreken. Alleen in noodsituaties kan de geheimhoudingsplicht worden doorbroken, bijvoorbeeld als de cliënt een gevaar is voor zichzelf of anderen en dit kan worden voorkomen of de kans op gevaar kan worden verkleind door het zwijgplicht te doorbreken. Wij hebben geen toestemming van u nodig, wanneer we intern overleg willen plegen met collega’s.

 

Gegevens bewaren

Gedurende de looptijd van het traject en daarna minimaal 15 jaar worden de gegevens digitaal bewaard. Deze periode is bepaald in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Na deze periode kunnen we besluiten het dossier te vernietigen.

 

Rechten van u en uw kind

  • Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders hun rechten uit.
  • Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn/haar gezaghebbende ouders beiden hun rechten uitoefenen.
  • Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn/haar rechten zelfstandig uit.

Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders hun rechten namens hem/haar uit.

Als er sprake is van gedeeld ouderlijk gezag dan zijn beide ouders wettelijk vertegenwoordiger van hun kind en gezag dragend. Beide ouders moeten toestemming geven voor de diagostiek van hun minderjarige kind. Beide ouders hebben recht op informatie over de diagnostiek van hun kind. Zij hebben geen recht op informatie betreffende de andere ouder.

Indien er sprake is van één-ouder-gezag betekent dit dat één van de ouders de wettelijke vertegenwoordiger van het kind is. Deze ouder geeft toestemming voor het diagnostiektraject bij het kind. Dit is de ouder die het kind kan aanmelden. De niet-gezag-dragende ouder is geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Deze ouder beslist niet mee over de behandeling. De niet-gezag-dragende ouder heeft het recht op globale informatie over de behandeling van het kind. Voor het geven van deze informatie is geen toestemming nodig van de gezag-dragende ouder.

 

Afspraak wijzigen

U kunt een afspraak afzeggen of wijzigen via info@psychologiepraktijkjongerius.nl.

Als een afspraak meer dan 24 uur van tevoren (op werkdagen) wordt afgezegd of verplaatst dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Een afspraak kan per mail worden afgezegd. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van te voren afgezegd, dan wordt 70% in rekening gebracht. Wordt een afspraak niet afgezegd, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Voor volwassenen gelden daarnaast de (landelijke) regels zoals hieronder weergegeven:

 

Specificatie betalingsvoorwaarden op grond van de Zorgverzekering Wet

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtin­gen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Contact

Op het nummer 0643597826 kunt u een boodschap inspreken. De voicemail wordt op werkdagen afgeluisterd. Er wordt geen gebruik gemaakt van whatsapp om inhoudelijke informatie te delen, omdat de privacywet dan niet kan worden gewaarborgd.

 

Klachten

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de diagnostiek, worden deze klachten in de eerste instantie met de behandelaar zelf besproken. Mogelijk lukt het om door middel van een gesprek weer een goede samenwerking te krijgen. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u terecht bij het NIP. Vanuit deze organisatie wordt er een klachtenfunctionaris benaderd die kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling, zoals deze is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (TG) te benaderen.

Er zijn twee manieren waarop u een klacht bij het NIP kunt indienen:

Voor meer informatie kunt u kijken in mijn klachten en geschillenreglement Wkkgz NIP